Building Love Among Engineers (BLAES – BLAPPS)

Building Love Among Engineers (BLAES – BLAPPS)001 Draft Meeting Minutes

ေန႔ရက္           ။         ။  ၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၇

ခ်ိန္ခါ              ။         ။ ၃:၀၀ မွ   ၅ :၀၀ နာရီ

ေနရာ             ။         ။ မွ်ေ၀က႐ုဏာ အစည္းအေ၀းခန္းမ

 

ပံ့ပိုးေဆြးေႏြးသူ            ။         ။ ေဒၚေအးျမသႏၱာ၀င္း

မွတ္တမ္း                   ။         ။ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္း

 

တက္ေရာက္သူမ်ား

ဦးဇင္း- ဦးပညာဂေ၀သက

ဦးေအာင္မင္း

ဦးတင့္လြင္

ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း၊ ေဒၚနီနီသန္း၊ ေဒၚဆုျမတ္ႏိုးေအာင္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိသန္း၊ ေဒၚေအးျမသႏၱာ၀င္း၊ ဦးထင္ေအာင္၊ ေဒၚစိုးယုေမာ္

ပ်က္ကြက္

ဒလအဖြဲ႕၊ SA

 

၁။ အစီအစဥ္

BLAES – BLAPPS

 

၂။         ေဆြးေႏြးခ်က္

၂.၁။      အင္ဂ်င္နီယာေသာင္းဂဏန္းရွိတဲ့ အင္အား ၾကားမွာ အမုန္းတရားေတြျဖစ္ေပၚေန

၂.၂.။     Engineer ေတြ ၾကားမွာ ေမတၱာတရားတည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီး/မႀကီး

၂.၃။      အက်ိဳးစီးပြားေပၚတြင္ မူတည္ျခင္းမွတဆင့္ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့အႏၱာရာယ္ရွိ

၂.၄။      အက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာျခင္းျဖစ္

၂.၅။      လူငယ္ေတြၾကားမွာသာ ကြဲျပားမႈကို စတင္ေတြ႕ရွိလာျခင္းျဖစ္။ ယခင္ညီညႊတ္ခဲ့ၾက ။ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကိုဘဲ ဦးတည္ေရွးရႈလာၾကျခင္း

၂.၆။      ေမတၱာဆိုတာသေဘာမေပါက္ေသးသေရြ ႕ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနဦးမည္။

၂.၇။      သူတို႔ Engineer ၾကားမွာရွိတဲ့ Activities ေတြထဲမွာ Agenda တစ္ခုအေနႏွင့္ ထည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္

၂.၈။      Engineer မ်ားမွာ သိၿပီးတတ္ၿပီးသားမ်ားျဖစ္၍ အျမင့္ဆံုးပညာရွင္ဆရာ၀န္၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို ၾသဇာအာဏာႏိုင္ေသာ ၄င္းတို႔အထင္ႀကီးေသာ လူမ်ားမွ တစ္ဆင့္၄င္းထံသို႔ Message အျဖစ္ ပို႔ေပးႏိုင္

၂.၉။      အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားမ်ား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားမ်ား

၂.၁၀။    Building Love Among Engineer မွ Building Love Among Professionals သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆြးေႏြးသည္။

၂.၁၁။    Engineer အဖြဲ႕ကို အရင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဘးမွ Professionals မ်ားကိုေရာ မထည့္ဘူးလားဟု Message ေပးၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၂.၁၂။    Mission Statement ထြက္ရန္အတြက္ Profession မ်ားအတြက္ မလုပ္နုိင္ေသး

၂.၁၃။    Engineer မ်ားေတြၾကားပဋိပကၡေလွ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက Engineer မ်ား ၾကား ေမတၱာတရား တည္ေဆာက္ႏိုင္

၂.၁၄။    စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးလို႔ ဘယ္လိုမွ မရ

၃။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 

၃.၁။      ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္

 • Engineer မ်ား အၾကား ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ျပီး ေမတၱာတရား တုိးပြားလာေစေရး

၃.၂၊      လမ္းစဥ္

Engineer မ်ား အၾကား ေမတၱာတရား ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမွူမ်ားအား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးမွုမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၇၃ Engineer အုပ္စုကို ဦးတင့္လြင္ ကစုစည္းမည္

၆၉ Engineer အုပ္စုက ဘုန္းဘုန္း

၇၂ Engineer အုပ္စုကို ဦးေအာင္မင္းမွ စည္းရံုးမည္။

ေနာက္ BLAES – BLAPPS ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ၂၆.၂.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္။

အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကို ဦးတင့္လြင္မွ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

အေျဖရွာေရး

 

 

၄။ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ား

၄.၁။ လူမႈကြန္ယက္ေန လူေတြ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

၄.၂။      ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းကို တန္ဖိုးထားလာႏိုင္ေအာင္

၄.၃။      First Mission is to identify the Problems

၄.၄။      Second Mission is to organize the Like-minded Engineers.

 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ား

 

စဥ္ က႑ တာ၀န္ရွိသူ စမည့္ေန႔ အစီရင္ခံရန္ မွတ္ခ်က္
၁။ BLAR March   စေန႔ေန ပထမအပတ္  
၂။ CRAIPREP Next Meeting   လစဥ္

ေနာက္ဆံုးအပတ္

   
၃။          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ သင့္ျမိဳ႕ေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႔ ဘာသာေပါင္းစံုပူေပါင္းပါ၀င္စို႔ Interfaith Peace Fourm in Shwe Pyi Thar

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္

သင့္ျမိဳ႕ေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႔ ဘာသာေပါင္းစံုပူေပါင္းပါ၀င္စို႔

ရက္စြဲ။    ။ ၁၁-ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၀၁၇ (စေနေန႕)

ေနရာ။   ။သာသနာ့ဗိမၼာန္ (ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္)

အခ်ိန္။    ။မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ ထိ

စဥ္ အစီအစဥ္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူ ၾကာခ်ိန္ မွတ္ခ်က္
၁။ တတ္ေရာက္သူမ်ာမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အားလံုး မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီ  
၂။ အခမ္းအနာ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း အခမ္းအနားမွဴး မြန္းလြဲ ၂း၀၀ မွ  မြန္းလြဲ ၂း၀၂ နာရီ  
၃။ ႏွုက္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားျခင္း ဘ၀အလင္း ကိုယ္စားလွယ္ မြန္းလြဲ ၂း၀၂ မွ မြန္းလြဲ ၂း၁၀ နာရီ  
၄။ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကား ျခင္း  

 

မြန္းလြဲ ၂း၁၀ မွ

မြန္းလြဲ ၂း၂၅ နာရီ

အတည္ျပဳရန္
၅။ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ဦးႏိုင္ငံလင္း (လူမွူေရး၀န္ၾကီး) မြန္းလြဲ ၂း၂၅ မွ မြန္းလြဲ ၂း၄၀ နာရီ  
၆။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ အားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ဦးေက်ာ္သန္းထြန္း မြန္းလြဲ ၂း၄၀ မွ မြန္းလြဲ ၂း၅၅ နာရီ  
၇။ ဘာသာၾကီး (၄)ခုအေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း စီမွ အနည္းငယ္ ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း ဘာသာ (၄) ခုကိုယ္စားလွယ္မ်ား မြန္းလြဲ ၂း၅၅ မွ ညေန ၃း၁၅ နာရီ

 

 
၈။ မနက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္ဘာသာ (၄) ခု ရလဒ္မ်ားအား တင္ျပျခင္း ဦးသီဟသူ

 

ဦးစည္သူမ်ိဳး

ညေန ၃း၁၅ မွ ညေန ၃း၄၅ နာရီ

 

 

 
၉။ မွတ္တမ္းတင္ဓါက္ပံု ရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္နားျခင္း အားလံုး ညေန ၃း၄၅ မွ ညေန၄း၀၀ နာရီ  
၁၀။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးျခင္း                    ( Panel Discussion) ဦးသန္းလြင္ ဦးဟန္ရွင္၀င္း

ဦးေ၀ယံေအာင္ေဒၚခင္ေလး

ညေန ၄း၀၀ မွ ညေန ၄း၃၀ နာရီ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမည့္သူ
၁၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားျခင္း   ညေန ၄း၃၀ မွ ညေန ၄း၄၀ နာရီ အတည္ျပဳရန္
၁၂။ အစီအစဥ္ ျပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း အခမ္းအနားမွဴး ညေန ၄း၄၀ မွ ညေန ၄း၄၁ နာရီ  

 

Shwe Pyi Thar Interfaith Peace Forum Organizing Meeting

လစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

အမွတ္စဥ္။       ။

ေန႔ရက္ ။            ။ 27.2.2017

အခ်ိန္    ။           ။ 10း00 မွ 12း00 အထိ

ဘဘာပတိ။        ။

မွတ္တမ္း- ေဒၚစိုးယုေမာ္

တက္ေရာက္သူမ်ား

စဥ္ အမည္ အဖြဲ႕အစည္း ဖုန္းနံပါတ္
၁။ ဦးထန္လိန္း ဘာသာေပါင္းစံု ခရစ္ယာန္ 09448015489
၂။ ေဒၚတင္တင္လိႈင္ ဘ၀အလင္း 09257583156
၃။ ေဒၚရီရီျမင္ ဘ၀အလင္း 09781671277
၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္လွ လူူမႈေရးအသင္း  
၅။ ေဒၚခင္စန္းရီ ရတနာမဟာ 09254004848
၆။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ Meet 09449024532
၇။ ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း ShareMercy 09796598460
၈။ ေဒၚနီနီသန္း ShareMercy 09420119420
၉။ ဦးေဇာ္သန္းထြတန္း Ralina mahal 0943158608
၁၀။ ေဒၚအက္စတာ ေစတနာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ 0943038740
၁၁။ ဦးထင္ေအာင္ ShareMercy  
၁၂။ ေဒၚသႏၱာ ShareMercy  
၁၃။ ဦးေက်ာ္သူရ ShareMercy  
၁၄။ ေဒၚစိုးယုေမာ္ ShareMercy 09799839766
၁၅။ ဦးေနာ္႐ိႈင္း ShareMercy 09792030212
၁၆။ ဦးသိန္းႏိုင္   09261933339
၁၇။ ဦးဆိုရာနသီ   09250680485
၁၈။ ဦးအံုးႀကိဳင္   095502594
၁၉။ ဦးေအာင္ဒင္   0973092562
၂၀။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ေအာင္   09420294062
၂၁။ ဦးေဒါန   09786721599

ပ်က္ကြက္သူမ်ား – မရွိ

 

၁။         အစီအစဥ္

၁.၁       မိတ္ဆက္ျခင္း

၁.၂       သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း

၁.၃       ယခင္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအား အတည္ျပဳဖတ္ၾကားျခင္း

၁.၄       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း

၁.၅       တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေစာင့္ၾကည့္လုပ္ငန္းအေျခအေနအား ေျပာၾကားျခင္း

၁.၆       ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း

၁.၇       အျခားေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ား တင္ျပျခင္း

၂။         ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၂.၁။      ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင့္၊အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိရသည္။ ဦးေက်ာ္သန္းထြန္းမွ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္စနစ္မ်ား သင္ထားသည္။ ရတနာမဟာအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္သင္တန္းေပးၿခင္းၿဖင့္ ျပည္ထဲေရးမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား  ေစာင့္ၾကည့္ရန္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔လိုက္ခ်ိန္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္လာၿပီး အၾကံျပဳစာမ်ား တက္လာသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထိုစာမ်ားကို  ျပည္သူမ်ားက အေျခအေနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ပိုေဆာင္ေပးသည္။

၂.၂။      ကြက္ယက္ပြဲတြင္ ျပည္သူေတြ ေနာက္ထက္အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ဖို႔ ေဆြးေႏြးသည္။

၂.၃။      Quick Book ႏွင့္ Project Management ေတြ သံုးနည္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။

၂.၄။      နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ေတြကို မွ်ေ၀ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂.၅။      ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးနည္းမွာ အစိုးရအပိုင္းက အရမ္းအားနည္းေနတဲ့အတြက္ ေရႊျပည္သာအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ေနရပါသည္။

၂.၆။      ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ ကာကြယ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေနနဲ႔ အစိုးရဘက္က တစ္စိတ္တစ္ေဒသက ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သူေတြက ဘာသာေရးကို လက္နက္ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳက်သည္။

၂.၇။      Google Keep ကိ္ု မွ်ေ၀ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

၃။         ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

၃.၁       အစိုးရ ျပည္သူေတြအတြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ

၃.၂       အစိုးရကို ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲ။ ျပည္သူ႔ေတြဘက္က ဘယ္လိုပူးေပါင္းပါ၀င္မလဲ။

၃.၃       အစိုးရက စီမံခ်က္ေတြ Budget ေတြ လုပ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည္။

၃.၄။      ျပည္သူေတြရဲ႕အေျခအေနကို အစိုးရထံသို႔ တင္ျပေပးရသည္။ အစိုးရခ်မွတ္လိုက္တဲ့ စီမံခ်က္ေတြ Budget ေတြ ျပည္သူေတြရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ တင္ျပမလဲ။

၃.၅။      ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိလဲ။

၃.၆။      အခက္အခဲကို ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမလဲ။

၃.၇။      အခ်င္းခ်င္းဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ သြားမလဲ။ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးမလဲ။

၄။         ေဆာင္ရြက္ရန္

၄.၁။      တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးမွာ (၃)လတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

၄.၂။      လူမႈ၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းလာႏိုင္တဲ့ေန႔ေပးခဲ့ရင္ (သို႔မဟုတ္)မလာႏိုင္ခဲ့ရင္ ဒုတိယအပတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရာက္လာလိမ့္မည္။

၄.၃။      ၀န္ႀကီးကေပးတဲ့ Data ကို ေစာင့္ေန

ေန႔ရက္ ။            ။ 11.2.2017။

ေနရာ    ။           ။ သာသနာဗိမာန္ေတာ္။

အခ်ိန္    ။           ။ ေစတနာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမွာ (9း00 မွ 12း00)

သာသနာဗိမာန္ ညေနပိုင္း (2း00 မွ 5း00) အထိ

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ တန္ဖိုး
၁။ ဖိတ္စာအတြက္ (၃၀၀×၁၄၀) = ၄၂,၀၀၀ိ/-
၂။ ၾကက္ဆီထမင္း(၁၇၀၀×၁၀၀) = ၁,၇၀၀,၀၀၀ိ/-
၃။ ေနရာဌားရမ္းခ = ၁၅၀,၀၀၀ိ/-
၄။ Coffee + မုန္ (လူ၁၀၀×၅၀၀)နံနက္ = ၅၀,၀၀၀ိ/-
၅။ Coffee + မုန္ (လူ၁၅၀×၅၀၀)ညေန = ၁၅၅,၀၀၀ိ/-
၆။ ေရသန္႔(၉၅၀×၁၇) 1 Liter နံနက္ = ၁၆,၁၅၀ိ/-
၇။ ေရသန္႔(၁၅၀×၁၂) ဘူးေသး ညေန = ၁၃,၈၀၀ိ/-
၈။ Vnyl = ၁၂,၀၀၀ိ/-
၉။ လာေသာသူမ်ား ခရီးစရိတ္(၁၄၀×၂,၀၀၀) = ၂၈၀,၀၀၀ိ/-
၁၀။ အတတ္ပညာရွင္ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ = ၂၄၀,၀၀၀ိ/-

 

 စဥ္ အေၾကာင္းအရာ လုပ္ရမည့္သူ စမည့္ေန့ ၿပီးမည့္ေန႔ မွတ္ခ်က္
  ၀န္ႀကီးကေပးတဲ့ Data ကို ေစာင့္ေနသည္။

(တရားဥပေဒစိုးမိုးေစာင့္ၾကည့္ေရးေဆြးေႏြးဖို႔

  1.2.2017 15.2.2017  
  ၿမိဳ႕နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖို႔ ဘာသာေပါင္းစံုပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စို႔ Share Mercy 8.2.2017 10.2.2017  
  ဖိတ္ၾကားေရး (ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ဥကၠ႒ႏွင့္ဆရာ      

 

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ေန႔ရက္  -၂၂-ေမ-၂၀၁၆

အခ်ိန္    -၉:၃၀ မွ ၅:၃၀ အထိ

ေနရာ    -Orchid Hotel

ပံ့ပုိးေဆြးေႏြးသူ    -ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ         -ဆရာဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆို၍ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအေပၚတြင္ ခံစားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားထဲမွ တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအေပၚတြင္ ေက်နပ္ အားရမႈမရွိေခ်။ ဆရာ ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း မွ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ုုာင္းၿဖင္. မိမိႏွစ္သက္ရာ မသြားေရာက္ႏိူင္ျခင္းတို. ျပည္တို.ေျမဆိုသည္မွာ စိုးရိမ္ေျကာင႔္ ျကမုွမရွိဘဲ လုွပ္ရွားသြားလာမုွ ေနထိုင္ စားေသာက္မွု အဆုံးပါ၀င္သည္။ တို.ဘိုးဘြားအေမြစစ္ကို စိတ္ရွင္းလက္ရွင္း ခံယူရန္ အေရးုုုျကီး ေျကာင္းေဆြးေႏြးသည္။  လက္ရွုုုိျပည္ေထာင္စုုုျကီး၏ အေျခအေနကို တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အဖြဲ့့(၆)ခုဖ့ြဲ၍ တက္ျကြစြာ ေဆြးေႏြးျကသည္။ လက္ရွုုုိျပည္ေထာင္စုုုျကီး၏အေျခအေနကုိေယဘူယ်ေတြူရွိခ်က္မ်ားျဖင္.ဆရာၪီးခင္ေမာင္ခ်ိဳမွသုံးသပ္ေဆြးေႏြးသည္။

၁။ေယဘုယ်ေတြ.ရွိခ်က္မ်ား

၂။တရားၪပေဒစိုးမိုးေရးရွူေထာင့္

၃။လူနည္းစုအခြင့္အေရးအေပၚသေဘာထားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

၄။လူမုွေရးတရားမ်ွတမွုအစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳ၍ုုုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပႆနာအားလံုးသည္ေလာကပါလတရားနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းနိူင္ပါသည္။တရားၪပေဒအရျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူအခြင့္အေရးကိစၡမွာလူတစ္ေယာက္ကိုအေရးယူမယ္ဆိုရင္ႏုိင္ငံသားၪပေဒအရအလြန္က်ယ္ျပန့္ပါသည္။(၇)ရာစုတြင္မွျမန္မာအစေက်ာက္ဆည္ကဆိုျပီးေဒါက္တာသန္းထြန္းစာအုပ္မွာဆိုထားသည္။အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္လူမ်ိုဳးမေရြးဘာသာေပါင္းစံုအတူတကြပူးေပါင္းတြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ယခုနုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂြိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုုျကည္မွၪီးေဆာင္ကာ(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။မိမိတို့ႏိုင္ငံမွာပညာေရးအားနည္းေနသည္။

ၪီးတည္ခ်က္မ်ား

မိမိတို့ႏိုင္ငံမွာပညာေရးအားနည္းေနျခင္းေျကာင့္ျပည္သူကုိပညာေပးကာလူထုအေျချပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေပၚလာေစရန္၀ိုင္း၀န္းျကိုးပမ္းျကရမည္။အသံတိတ္ေနေသာျပည္သူမ်ားကိုမိမိအိမ္မွာလဘက္ရည္ဆိုင္မွာလုပ္ငန္းခြင္မွာအဖြဲအစည္းအတြင္းမွာေတြ့ဆံုမုွတိုင္းမွာအဆင္ေျပသလိုအလ်ဥ္းသင့္သလိုမိမိ၏မိသားစု၀င္မ်ားမွတစ္ဆင့္နုိးျကားလာေစရန္လွု့ံေဆာ္၍ေဒါသထြက္ေနေသာလူအုပ္ျကီးကိုတြန္းလွန္ႏုိင္ရမည္။အမုန္းစကားမ်ားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ၍ျငိမ္းခ်မ္းေသာလူ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစရန္ပညာေပးေဆြးေႏြးျကရမည္။ဘာသာတစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ေန့ထူးေန့ျမတ္မ်ားတြင္အျပန္အလွန္လည္ပတ္မွုမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေဟာေျပာစည္းရုံးႏိုင္ေစျခင္း ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့မွုမ်ား (၁၉၈၂)ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ခဲ့သည္။ (၁၉၄ရ)ဥပေဒပုဒ္မ(၁၀) အရႏိူင္ငံ တစ္၀ွမ္းမွာႏူိင္ငံသား တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိရမည္ျဖစ္ေျကာင္း။ (၁၉ရ၄)ပုဒ္မ(၁၄၅)(က) တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူ အားလံုး(ခ) ဤဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ေန့တြင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူအားလံုးအက်ံဳး၀င္ေျကာင္း။ဆရာဦးခင္ေမာင္ခ်ိုဳမွႏူိင္ငံသားဥပေဒမ်ားကိုပုဒ္မမ်ားႏွင့္တကြရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။ဆရာဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္းမွမိတ္ဖက္အသစ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚႏုိင္ခဲ့သည္။ဘာသာအားလံုးပါ၀င္ေသာအဖြဲ့မ်ားဖြဲ့၍တက္ညီလက္ညီေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ျကသည္။

ေထာက္ပံ့မွုလက္ခံရရွိမွု တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထဲမွပင္လံုညီလာခံတြင္ ဗမာဟုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္လား ျမန္မာဟုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္လား ေမးခြန္းကို ဆရာဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳမွျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဗမာအေနနဲ့ဘဲ ရွိေျကာင္းျမန္မာလို့ ေရးထားတာေတာ့ရွိေၾကာင္း အဲဒီမွာကြဲလြဲမွုမရွိခဲ့ေၾကာင္းရွင္းလင္းသည္။ ႏိုင္ငံသားကဒ္ေတြကိုျပန္စိစစ္ျပီးရုတ္သိမ္းျပီးေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူျခင္းုုုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား ေမးခြန္းကိုျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုစဥ္းစားခဲ့ၾကျပီး ဥပေဒေတြကိုလည္းနား ေထာင္မွတ္သားခဲ့ၾကရျပီးသည့္ေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရင္းျမစ္မွ တစ္ဆင့့္ျဖစ္လာမယ့္အသီးအပြင့္ရလဒ္ေတြဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာေ႐ြွ၀ါေရာင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းရဲမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံသည့္အခါမွာလည္းသတိထားဆက္ဆံရန္လိုေၾကာင္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားသိနားလည္ခဲ့ရသည္။အေၾကာင္းအရာေတြကိုေျပာတဲ့အခါၾကိုက္တဲ့လူရွိသလိုမၾကိုက္တဲ့လူလည္းရွိသည္။ေကာင္းမွုမ်ားသာဘာသာအားလံုးမွာရွိေနျပီးသားျဖစ္ေၾကာင္းျပန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္လည္းမင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။

စိန္ေခၚမွုမ်ားအခက္အခဲမ်ား

မိတ္ဖက္အဖဲြ့မ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မွုအားနည္းခဲ့သည္။မိုးၪီးအစျဖစ္ျပီးသြားလာေရးခက္ခဲ၍ေထာက္ပ့ံပုိ့ေဆာင္ေရးေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။

ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား၏တုံံံံံံံျပန္မွုမ်ား

ဦးစိုးမင္းဦးမွဤသင္တန္းမွရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုမိမိ၏မိသားစုအတြင္းအဆင္သင့္သလိုျပန္လည္ေျပာျပသြားမည္ဟုတင္ျပခဲ့သည္။ေဒၚအိအိေအးျငိမ္းမွလည္းေတာင္ဒဂံုျမို့နယ္အတြင္းရွိယဥ္ေက်းလိမၼာဗုဒၡဘာသာသင္တန္းေက်ုာင္းတြင္ျပန္လည္ပို့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထိုသို့ပို့ခ်စဥ္အလုပ္ခ်ိန္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးမည္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆရာဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္းမွေျပာခဲ့သည္ဦးတင္သိန္းမွလည္းမိမိဘာသာစာၾကည့္တိုက္အတြက္စာအုပ္မ်ားစုေစာင္းထားေၾကာင္းစာအုပ္မ်ားလွုဒါန္းႏိူင္ေၾကာင္းဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။မ််ေ၀ကရုဏာမွ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို့အဖြဲ့လိုက္လွုပ္ရွားမွုမ်ားျဖင့္အမုန္းတရားမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္ၾကိုးပမ္းသြားမည့့္ျဖစ္သည္။

Peace Forums Organized Township up to-date by CRAIPREPP Network

Peace Forums Organized Township up to-date by CRAIPREPP, together with partners CSOs and NGOs; Thingangyun Byanmaso Byamazo Parahita, SEQK (Botahtaung, 59), Dala Township Development Committee, Education Network (Htaukkyant-U Thein Win), Building Love Among Religions Network, Bawa Alin, Yadanar Mahal, MEET, Social Alliance, Interfaith Peace and Unity Group (Government Organized by Shwepyi Tha Township) and Interfaith Peace and Unity Group (Government Organized by Oakkan Township) with the support of Township General Office. Thank you all for your valued Support.

We will do the same in Twetae in Mar 2017.

Share Mercy Myanmar NGO, CRAIPREP Steering Committee Member

Two years training Plan (Interfaith Peace) CRAIPREP

Two years training Plan (Interfaith Peace)
1. Having Internet access by phone, sharing information, receiving
2. Police Manual, Ward and Village Administration Officer Manual and Citizens Duties and
rights by 2008 Constitution
3. Human Rights Citizens Rights and Duties
4. Gender Equality
လစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား (ေခါင္းစဥ္ ၁ ခု (၃) လဆက္တိုက္ – ခ႐ိုင္တစ္ခုစီ)
၁။ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး
၂။ ပဋိပကၡအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း
၃။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဘယ္လိုမွတ္တမ္းတင္မလဲ၊ ကိုင္တြယ္မလဲ
၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကိုင္တြယ္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ျခင္း
၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာေပးျခင္း
၆။ ဘာသာေပါင္းစံုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး
၇။ အျပဳသေဘာေတြးေတာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဘ၀ ဘယ္လိုထူေထာင္မွာလဲ
၈။ အမႈတြဲမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း (ဥပေဒေထာက္ကူျခင္း)

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ

အဓိပါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ မႈဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူက ရာထူးတာ၀န္ ကိုအလြဲသံုးစားျပဳ၍ တစ္စံုတစ္ရာ ကိုျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာအခြင့္အေရး ေပးရန္ (သို႔) ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို မမွန္မကန္ပိတ္ပင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္သူထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ကို မိမိအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အျခားသူတစ္ဦးဦး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္းေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္အားထုတ္ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္း(သို႔) တနည္းနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းအား တုိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ သည့္ အဆင့္မ်ား ၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ က႑ မ်ား

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ သည့္ အလႊာအဆင့္ဆင့္

၁။ အဆင့္ျမင့္တန္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ (အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္တန္းတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း

 • (အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္) မူ၀ါဒမ်ားအား တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 • ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားၾကျခင္း

၂။ အေသးစား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ (အနိမ့္စား၊ အလယ္အလတ္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္တန္း အစုိးရ အရာရွိမ်ား)

 • သာမန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚတြင္ ေန႕တဓူ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား အလြဲသုံးစား လုပ္သည္။
 • အေျခခံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ ဥပမာ ေဆး႐ုံ ၊ ေက်ာင္း၊ ရဲ စသည္ျဖင့္

၃။ နုိင္ငံေရး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း (နုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား)

 • မူ၀ါဒ၊ ဌာနဆုိင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လုိသလုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျခင္း
 • ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ခြဲေ၀ျခင္း၊ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေနေစရန္ ျပည္သူပုိင္ ဘ႑ာမ်ားကုိ သုံးျခင္း

က။ လာဘ္ထိုးသည္

ခ။ တရားမ၀င္အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း

ဂ။ မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး ျပဳလုပ္ျခင္း

ဃ။ ေငြေၾကး/ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ကိုအမိန္႔အာဏာျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ရယူျခင္း

င။  အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ေငြေၾကးရယူျခင္

စ။  လိမ္လည္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း

ဆ။ တရားမ၀င္ရယူဘို႔အနည္းဆံုး ႏွစ္ဦး (သုိ႕) (၂) ဖြဲ႔ ကလိႈ႔၀ွက္စြာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း

ဇ။ ေငြေၾကးကိုလြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္း

စ်။ အခြင့္အာဏာကိုအလြဲသံုးျခင္း

ည။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း

ရပုိိင္ခြင့္ – စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း              —-            တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ

 • နုိင္ငံေတာ္
 • ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသူမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသုံးစြဲသူမ်ား
 • ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑မ်ား ျပည္သူ – နုိင္ငံသားမ်ား
 •       တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ

 

 • ဌာနမ်ား ပါ၀င္မႈ              ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသုံးစြဲ ခြင့္ရွိျခင္း
 • အထက္သုိ႕တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူျခင္း ေအာက္သုိ႕တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံျခင္း
 • စနစ္မ်ား
 • လုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္
 • ဖြဲ႕စည္းပုံ
 • မူ၀ါဒမ်ား ၊ ဥပေဒမ်ား၊

   စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္း
တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ

 

နုိင္ငံေတာ္              အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား            ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား

 • ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား (SP) မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးတြင္ (SU) မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ ပိုေကာင္းမြန္လာမည္။
 • ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား (SP) မ်ားဘက္္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္။ အားလံုးကိုရွင္းျပထားရမည္။
 • ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသေရြ႕လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ရွိေနဦးမည္။
 • SP မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ SU မ်ားအတြက္ ညီမွ်စြာရရွိမႈ SP မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ျဖစ္သည္။
 • အထက္ပါျဖစ္စဥ္ အားလံုးေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနလွ်င္ SU မ်ား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္။
 • လုပ္ပုိင္ခြင့္ (Power) မရွိလို႔ဆင္းရဲတယ္ ေၾကာက္တယ္ ယံုၾကည္မႈ လည္းမရွိ တာ၀န္ယူမႈလည္း မရွိေတာ့ မိမိတို႔မွာရွိတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပါ၀ါကုိလည္း မသံုးေတာ့၊ မသိေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ (Power) ရွိသူမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္လာၾကတယ္။
 • မိမိတို႔တာ၀န္သည္ SPႏွင့္SU ၾကားဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔သာျဖစ္သည္။

CRAIPREP semi-annual report (2015 nov-2016 may) Final Version

2016
Share Mercy Humanitarian and Development Organization

CRAIPREP semi-annual report (2015 nov-2016 may)

[SIX MONTHS INTERFAITH PEACE PROJECT PROGRESS REPORT 2015 NOV TO 2016 MAY CRAIPREP II]
[CIVIC AND RELIGION ALLIANCE ON INTERFAITH PEACE AND RULE OF LAW EDUCATION AND PROMOTION (CRAIPREP II)SHARE MERCY HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT ORGANIZATION, SOCIETY OF ENLIGHTENING QURANIC KNOWLEDGE JOINTLY IMPLEMENTED. THE PROJECT WAS ABLE TO IMPLEMENT WITH THE SUPPORT OF DREIKONIGSAKTION (AUSTRIA). THROUGHOUT THE IMPLEMENTATION, ALL THE LEARNING POINTS, ISSUES, DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS WERE DOCUMENTED FOR THE PARTNERS AND STAKEHOLDERS TO CARRY ON IMPROVING FOR THE SUSTAINABLE INTERFAITH PEACE IN MYANMAR AND OTHER PARTS OF THE WORLD ALIKE.

Objective 1: To organize Interfaith Peace Working Forces, Agents and Rule of Law Promoters into Civic & Religions’ Alliance on Peace (CRAIPREP), backed their operation by Technical and Social Campaign Team
Outcome 1: It will build the confidence of Inter faith peace makers, rule of law promoters and human rights defenders and bring the hope for general public for their social security
1.1 In secretariat, three personnel (one for liaising _ office management, overall programme advising, coordination and organizing and advocacy, creating group mails, blogs, facebook and tweeter pages, documentary, online media campaign, information, gathering from the hubs, compile, analyze and put it to online, another one for accounts and financial management, office secretary, helping logistics work for Hubs in doing events and online information communication)
Achievements against Outcome 1

Outcome 2: It will create strengthening of Inter faith peace work-group and build more trust, ties and restore belief among others
1.2 CRAIPREP will hold monthly Interfaith Peace and Rule of Law meeting and it will be communicated to the public through online and press media welcoming the professional media
Achievements against Outcome 2

Outcome 3: Yangon Regional Alliance for Inter faith Peace and Rule of Law Watchdog is strengthened
1.3 Anti-Hatred, Anti-fear-mongers campaign and true commissioning results communicating to the online users

1.4 Interfaith and peace Information, and situation focal for four Hubs and clearing house
Achievements against Outcome 3

Objective 2: To develop and strengthen (CRAP) Hubs in Three Townships and build the capacity of Interfaith Peace and Rule of Law Watchdog Agents and engage them to the Local Government and the Public
Outcome 4: In three Townships, Interfaith Peace Promotion and Rule of Law Watchdog mechanism is cultivated;
2.1 Interested individuals will be mobilized to engage in Interfaith Peace Promotion and Rule of Law Watchdog;

Achievements against Outcome 4

Outcome 5: Interfaith peace messages were disseminated to the public whose awareness is raised and motivated to change the attitude and behavior towards cross-religions, willingness to maintain the peace and stability of the area.
2.2 CRAP will hold Interfaith Peace Conferences to introduce the local Government and civil society organizations, and educate and communicate interfaith peace messages and cultivate the practices of dialogue rather than confrontations. The outlined themes to deliver in the conference were as follow:
a) Networking among participants and with Local Government;
b) Delivering ‘the true teachings of Religions’ by the talks of each religious leader followed by questions and answers;
c) Panel Discussion: ‘Perspectives on the current issues and how to deal with it’ by each religious leaders and followed by floor discussions.
d) Workshop: Formulating ‘the community’s perspective on religious conflicts and action plan to restore peace and conflict risk reduction’.
Achievements against Outcome 5

Outcome 6: Local Government is officially informed and collaborates to maintain the area peace and stability as well as watchdog the departments related to ‘area stability and peace’.

Achievements against Outcome 6
Outcome 7: Newly grassroots community has got experiences and exposures interacting with Interfaith Peace Promoters on Peace, and Development focus.
Achievements against Outcome 7

2.3 Township Level Interfaith Peace and Rule of Law Promoters will be mentored in doing Case Studies, documentation skills and documentary skills by the CRAP volunteers by monthly visits.
CSOs and CBO Based Interfaith Peace and Rule of Law Promotion Project Steering Committee Term of Reference
Project Steering Committee
In the steering committee, respective member are from four districts; one from Share Mercy, one from SEQK, one each from the remaining areas making total into (4). Alternative Chairman will be serving for six months duration.

Steering Committee Members Minimum Criterion
(1) Must give (8) hours a month for the project
(2) Good at Social Dealing and Communication
(3) Must have experience in social works
(4) Must have ability to cooperate
(5) Must be ethical, right profession and acknowledged by the society

Term of Reference of Steering Committee Members
(1) For project, if needed must help, suggest and link to the stakeholders
(2) Regularly join the monthly network meeting
(3) Must suggest, contribute and support the Meetings, forum, and training, before, during and after.

Steering Committee Members List (temporary)
Name Duty and District Representing Phone
Daw Ni Ni Than Share Mercy, Vice President and Programme Director 09-7316-1510, 09-420-119-420
U Khin Maung SEQK 09-311-48-519
U Soe Aung *Tharkayta East District 09-7390-2996
U Aung Moe Thu (Mayangone) West District 09-43120-248
U Zaw Min (Dala) South 09-420-263-273
U Thein Win North 09-5104-811
U Tun Yee (Bahai) Partner 09-2547-37273

Training and Sharing Sessions
Share Mercy and partners, SEQK, Dala CSO organized “Training Workshop on Peace and Politics” on 22.May.2016 at YMCA, Young Men’ Christian Association building. We expected that CSOs and societies members were able to understand about the communal conflicts, issues; hate-speeches inflamed by the politics and made them to participate actively Rule of Law Promotion Activities.
Objectives of the Training Workshop were;

Agenda of the Training Workshop is as follows;
Sr. Sub-Title Facilitated by Tool Duration
1. Union and Citizens and 1982 Citizens’ Law U Wayan Tin Maung Win National Anthem and Power-point Slides 9:00-10:30 AM
2. Status of Current Union of Myanmar U Khin Muang Cho Group Painting, Poem Writing or desired one or another form of expression 10:30-12:15 Noon
3. Lunch Break YMCA Team Group 12:15-13:15 Noon
4. Cases Studies and discussion on general findings, social justice, legal justice, minority rights U Wayan T.M.W Discussion 13:15-14:45 Noon
5. How to promote social, legal and minority rights Daw Ni Ni Than and Daw War War Lin Tun Picture, Drawing and Painting 15:00-16:30 Noon
6. How to link-up and drawing Action Plan U Wayan Tin Maung Win A0 and Marker Pen 16:30-17:30 Noon

Action points agreed to do at the end of the training and workshop
What When Who How
Hatred and Suspect Reduction by chance, by individuals among the colleagues in the form of small group discussions, family’s discussion

Discussion on respective religious leaders’ Quotes While enjoying the social time NGOs, CSOs and CBOs Members At meetings, and tea-shops

Religious Festival and Special Days Summer Course Opening Time Individuals Buddhism (Civilization Course and Religious Festival Days)
Interfaith Peace Awareness Raising Sessions Peasants, Fisher Folks Gathering Times Peasants, Fisher Folks Unions Within Individuals’ Reach
To have “Religious Harmonization Act” 2016 Share Mercy, Legal Network and Partners Networks Advocacy through Law Makers

To have law on “Conflict Protection Law” based on Constitution Article 364 2016 Share Mercy, Legal Network and Partners Networks Advocacy through Law Makers

Primary Level Curriculum Adoption from the perspective of Interfaith Peace 2017 Share Mercy, Religious Leaders, and Partners’ Network Drafted the curriculum, Edited, Published, of Ministry of Education and Approaching Department of Alternative Education
Civic Education Lessons 2017 Share Mercy, NNER, Students Union, MRLC Collection to have book and submit to Education Department
Exchange Visit to Religious Institutions, and Monuments 2016 Share Mercy, Religious Leaders, and Partners’ Network Project Activities Dates, Special Religious Days
Persons with Ideas and Conceptual Revolutions will partner together and form the network an do network activities 2016 Share Mercy, Religious Leaders, and Partners’ Network Walking, Collect the Rubbish, Distribute Drinking Water, Humanitarian Assisting Activities

Religious Harmonization Act
As per the discussions during the Peace and Politics Training Workshop, there is Religious Harmonization Act, in Singapore. Participants of four religions in workshop were interested in this act. They feel that people will no longer be able to spread hate speeches individually and if somebody is found guilty, law will take action that it will no longer be damaging the larger group of people in large scale. They are motivated to have it for Myanmar through the policy dialogues with the law makers and Member of Parliaments.
Sharing Sessions on Nationalism and National Cause
SEQK, U Khin Maung discussed about the positive and negative effects of Nationalism and National Cause. It is good about the word Nationalism but if that Nationalism doing harm to minority, then it won’t be good to those. We cannot expect same in every situation that we also need to consider about the differences.
Then he highlighted with the word Nationalism, which is abused by conflicts makers, hatred-mongers and fear mongers’ common word, then he let the participants to brainstorm to use instead of Nationalism; they came up with Universalism, Humanism, and Pluralism, that is the way he tried to get agreement of the participants for maintaining the country’s stability and development.
Citizens Duties and Rights
2008 Constitution, chapter 8 was explained and discussions made with the CSO members in Dala Township, Yangon Region. It was seen that nobody knew about the constitution well and they were surprised to know about having such binding between citizens and the government. Altogether there were (24) CSO Members from Dala joined this. After knowing about the Citizens Duties and Rights, they were more motivated to act and participate as a citizen, after being aware of their roles and for the development of the town, region and country as a whole.
Advocacy *Special Event*
Share Mercy could advocate about non-discrimination against religions to Social Minister from Yangon Regional Government.
As a result, on 30.June.2016 at Quadruplet Meeting, opening remark is made by Social Minister U Nainggan Lin, from Yangon Region, Yangon Regional Government, in his speech he talked about “the importance of interfaith peace; peaceful coexistence in this special event”

Figure 1 Quadruple Meeting Among Teachers, Single Parents, Children, Social Minister U Nainggan Lin and Members of Parliaments, Local Authorities, Share Mercy, Dala Township Steering Committee Members and Religious Leaders’ Meeting at Yangon International Hotel, Yangon Region, on 30.June.2016
Quoted “One positive event I noted and felt significantly here in today ceremony was that of having different religious groups of people’s involvement. They are found to be actively engaging throughout the special occasion in my presence. In addition to that I noticed the T-shirt; Share Mercy’s Uniform, in the back, I happened to read the statement spoken by Indian President, it stated that the noble people use religion to make friend whereas the non-noble people use for attacking the other. In my country, I experienced discrimination against religions that I want to encourage not to discriminate” Unquoted, Social Minister U Nainggan Lin, Yangon Regional Government, 40 Years of Age, Male, Married with One Son.
Effective and Efficient Network
Monthly Interfaith Network Meetings were regularly organized from Dec-2015 to May 2016, six-months-time.
Meetings were mostly joined by CSOs and CBOs and Individuals who are working on Interfaith Peace; Byanmaso Parahita CSO, Dala CSO, SEQK, Share Mercy, Htaukkyant CSO: Pyinnyaparami Education Nursery, Individuals from Thakayta also joined the meetings. In six months times, there were (62) network members joined the network meetings and in average there are (10-11) participated in the information sharing and action planning and decision making process.
Meeting attendance can be seen not regular or up and down reaching (20) in few months and finally reaching (7) the minimum; reasons are variety; CSOs have their own activities; such as participating in the Ward Related Activities, like doing anti-mosquito campaign or monthly festivals falling in the months or their CSO meetings or Buddhist/Muslim religious activities celebrations or sometime they gave priority to their CSOs Members social affairs; wedding ceremonies or funeral services attending. There are others factors such as “Traffic Jam” to go one to another parts of Yangon, they are taking part in many organizations and many networks; having too many meetings, difficult transportation, sometime for livelihood related activities. In such occasion, they communicate via telephone and or facebook; social media.
Interfaith Peace Network Monthly Meeting Attendance
Sr. Venue Month Male Female Total Participants
1. Interfaith Peace Network Focal Point Pazundaung 1 Dec 2015 10
2. (Education Nursery
Htaukkyant) 31 Jan 2016 14 6 20
3. (Education Nursery
Htaukkyant) 28 Feb 2016 5 2 7
4. SEQK Office 19 Mar 2016 5 2 7
5. Interfaith Peace Network Focal Point Pazundaung 4 April 2016 5 3 8
6. Interfaith Peace Network Focal Point Pazundaung 28 May 2016 10 5 15

Male Female Ratio in Network Monthly Meeting Attendance
Total : 67

Some decision and action points made during the monthly network meetings were as per below;

What When To be complied by
Redesigning of the “Interfaith Peace Forum” as per the lessons learned Starting Botahtaung Forum Onwards SM/SEQK/CSOs
To expand the programme to ethnic and difficult to access but high, middle and low risks areas like Yangon, Bago, Kayar, Kayin,
Rakhine, Kachin, Mon States as well. Upon Receiving the Signal from Trust Fund All (7) CSOs
Palmphlet will be used in the place of invitation Asap All
To have more community members voices than religious leaders Asap All
Township Selection were made to do the forum : Mingalardon (N), Bahan(W),Botahtaung(E)Dawpon (E),Twantae(S), Hlegu (N), Mingalartaungnyun(TBA) From July Onwards and next year All
To do the trainings for Promoting Rule of Law; Police Manual, Administration Officers’ Manual, Citizens Duties and Rights to members CSOs, CBOs and Members On 22.May.2016 All
To monitor the Interfaith Peace Related Issues and discussed how to copy and handle Always All

Interaction and Cooperation with the other networks and Actors
Kangyidaunt Township, Youth Network Interfaith Peace Special Talk, Pathein District, Ayeyawaddy Region. They organized the special talk by local leaders who are the authors namely Naing (Myanmar) and U. Shwe Aung Thin. More than (200) local people joined from 9-2 PM special talk. It was the local initiative and we are also closely working with that CSO in Ayeyawaddy Region. More cooperation will be made possible as Ayeyawaddy has higher risk in interfaith conflict due to some activists’ activities there.
Paralegal Network, Ayeyawaddy Region also joined the training organized by the Interfaith Peace Network, altogether (10) paralegals joined the one day training. After joining the peace and politics, we collected their voices as per below;

Forums
Religious Leaders ‘Forum

SM also jointly worked with BLAR as one of the CSOs (Religious Based) Building Loving-Kindness among Religions. Together we organized the “Religious Leaders Forum” on 26 Mar 2016 at Summit Parkview Hotel, Yangon Region. Altogether there were around 240 participants.
BLAR later changed as (Building Love) is Faith-Based organization network, including (5) religions in Myanmar. Religious Leaders organized the “religious leaders’ forum. Currently, as they don’t have policies and structures; they are developing policies and other required documentation. Among (5) religions, three religious faith groups are SEQK, Bahai Sasanar, Christian Leaders are in CRIAPREP Network Members, who take part in CRAIPREP Netwrok Forum; Building Love is their own activity or their masterpiece being the religious leaders groups.

26. Mar.2016 Religious Leaders’ Forum, at Summit Park View, Yangon
Sr. Male Female Total
1 180 58 238

 

Htaukkyant Forum
Htaukkyant Forum was organized on (6 Feb 2016) from 9:00 AM to evening 5:00 PM in Htaukkyant “Tha Pyay Nyo” town’s hall. More than 180 participants joined the “Peaceful Co-existence Forum”.
Sr. Male Female Total
1 149 33 182

Figure 2 After Monthly Network Meeting at Htaukkyant Town Pyinyaparami Nursery, Mingalardon Townhip, Yangon Region
Hubs and its functions and roles
Regarding the hubs, so far there are SEQK Hub (Botahtaung), Byamaso Parahita CSO (Thingangyun) Hub, Dala Township Development Hub, Thakayta Community Group Gathering Point, Oakkan Township Peace and Unity Group Gathering Point, Pyinnyaparami Education Network Hub (Htaukkyant) and Building Love Network.
Before the project implementation, Bymaso Parahita CSO was not formally established; they had been meeting informally in their township, discussing all arising cases and doing communal work collectively. But after SM introductory and highlights about “Communal Conflicts” they discussed among the members and decided to set up as township CSO and starting then onwards they are having more activities such as running library, giving “Oxygen Container” to the emergency patients on free of charges, blood donation, cleaning in the ward collectively, anti-mosquito campaign, Martyrs Day Celebration, Election Observation and Voters’ Education and Buddhist Religious Festival and Islam Religious Festival Celebration in the wards and responding to Flood Victim in their capacity. They also work on-line; social media and putting all their activities and sharing “Interfaith Peace” posts and reduction of Hate Speech and photos, and video. They are having their meeting on their own, at the initial stages they invited Share Mercy and SEQK to observe and give advice. This hub is gradually developing, they feel. They are known to the authority and authority discussed for communal issues; and trying to control in consultation with the local police or if needed authority. Their role has been changed before involving Interfaith Peace Activities and after the activities with Share Mercy, chairman U Aung Moe said in meeting during first first six months.
The same activities are also happening in SEQK CSO, they are together for Interfaith Peace with Share Mercy and her network partners. They took part in Peace and Politics Training Workshop organized by CRAIPREP Interfaith Peace Network, after that they reorganized the workshop on “Amending the 1982 Citizen Law”. They also work online; social media and raised the issue of Interfaith Peace and information sharing of risky cases. They are more organized CSO, faith based CSO, and they have rigid policy. They also works for Gender Project with the organization like WON (Women Network) and Building Love Faith Group network. Before participating -CRAIPREP Interfaith Network, they had been Faith-Based Group and after involving they maintain the status.
Dala CSO is the weakest among all CSOs in term of living standards and education, most of them are primary education levels, hardest hit by poverty, but their participation is high among other, they hold monthly meeting regularly. They have least communal problems, though they have mixture of Islam and Buddhist in the town. As they are regularly meeting, they can share and care for the communal problems, potential risks. In the CSO there are both Muslims and Buddhists; even religious leaders from both the religions, this is sample of peaceful coexisting in Yangon region. They do community development works; deal with NGOs like Share Mercy, Habitat for Humanity, Shinhan Card Company and involving in the activities. They don’t have specific venue for doing activities but occasionally they changed the place in the communities, still they can perform the needy tasks. They used religious place to meet together time by time. They watch the community and communicate with network members for any communal conflicts risks. After involving in the CRAIPREP Network they came to know the important of communal conflicts and more actively involving in the community affairs.
Oakkan Township Peace and Unity Group Gathering Point
Former time in old government, they have office venue provide by the former government; they resolved the issues and problems particularly happening between or among Interfaith Group of People, for example, disputes involving Buddhist and Muslims, they resolved and many cases were solved and they could maintain the peaceful coexistence and reduce the potential problems, they handled them carefully as they had communal problems and villages and people were set fire and dead.
But now in new government, they lost their office venue; as the office venue is “Illegal Occupying” that they have no specific venue but still they are keeping on resolving the problems happening in the town, they also take part in all activities which is beneficial to the people; they did election monitoring and reporting on rule of Law. They work with the local authority and police to immediately response to the communal problems and any types of risks.
Thakayta Community Group Gathering Point
They are originally group of tuition teachers; they time by time meet in each member house and do what has been beneficial to the town as a group. They give time to do communal works; though they are teaching works as they realized that sharing information is important ္္for them and community. They are not formally organized, but being educated people they can collectively work whenever it is needed in short time due to having wider social network; they are very closely sharing the information and contained the problems. Their existence is no change; from informal to informal only before and after involving with CRAIPREP Interfaith Network.
Pyinnyaparami Education Network Hub (Htaukkyant)
The founder was U Thein Win, he established school (free of charges), and with the participation of the community he organized many activities for the welfare of the community in Htaukkyant. This CSO educates more than (200) students of all religions, and interact with all faith group people. With former government, they found difficult to do communal activities but now with the changing situations, they are more interacting for community development from the perspective of education, and peaceful coexistence, they watch dog interfaith peace situation and share and care among the community members as needed.
BLAR (Building Love) is Faith-Based organization network, including (5) religions in Myanmar. Religious Leaders organized the “religious leaders’ forum. Currently, as they don’t have policies and structures; they are developing policies and other required documents.
In conclusion, all the network members organized the meeting by themselves with their community members; apart from Dala, they do it on their own, particularly working on community development, communal works; donations, celebration, watching on interfaith peace status and sharing information. For Dala, as it is SM project site, one SM officer organized the meeting regularly with the community participations.
Forum Outcomes
In all the forums organized up to now, in every forum there were agreements made by the participants from different religions. They did those agreements and resolutions during the group works and brain-storming sessions. In all forums, those statements were distributed to the wider audience. During the implementation of the project and SM others projects, such statements were communicated to the Government Authorities and Departmental Heads as well.
Full context could be seen in the annex.
Program Expansion
Share Mercy (Secretariat), Paralegal Network (Ayeyawaddy), Byamaso Parahita, Dala Development Committee, Yadanar Mahar, Friendly Child, AGE are planning to expand the programme not only to States, but also to the areas like Rakhine, Kayar, Kayin, Yangon, Mon, Ayeyawaddy Region. CRAIPREP III will be submitting the proposal to Burma Welfare Trust and Ummah Welfare Trust Fund.

Annex
Township to expand the project
Current To expand To add
East Thingangyun Thakayta Mingalartaungnyunt
West – Mayangone Hlaingtharya
South Thanlyin Dala Twnetay
North Teikgyi (Oakkan) Hlegu Htaukkyant

 

No. 10, 2nd Floor, 53rdStreet, 2ndWard, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar
Tel: (95) 09-7955-43906, (95) 09-420-119-420, (95) 09-3387-6343
secretariat@sharemercy.net, sharemercy@gmail.com, http://www.sharemercy.net
“Building the self and environment peace with Loving-Kindness’’ Forum
(Thingangyun, 15 August 2015)
Collection of Decision
Definition of Loving-Kindness
1. God of all religions said “to have Loving-kindness”. All religions are based on Loving-Kindness.
2. Loving-kindness is based on precept, composure, mutual trust, and sympathy.
3. Loving-Kindness is the key for success. Loving-Kindness make the human being to be good filled with this characterize; patient, forgiveness, Loving-Kindness, be positive, lack of favoritism.
4. Loving-Kindness is gift, and essential need for human being.
5. Loving-Kindness can’t be described with words, but it can get by application.

Group 1–Loving-Kindness and Social Media.
1. The beginning of media is from initial world. To spread the Loving-Kindness, we need the good environment and media.
2. We should use the media widely to spread the Peace and Loving-Kindness.
3. Media can give either good results or bad results, so People who used the media should emphasize on the strength of information source, lack of favoritism, altruistically sharing. Not to be fanaticism on religion, region, ethic, gang. Be use the media separate human and policy.
4. We must investigate the strength of information source.
5. Before sharing information, we should think the good or bad results of it by comparing with attentiveness and knowledges. We must have accountability for information. (E.g. – To share right information, we should use this quote “in line with standard of sharing information”

Group 2 – Loving-Kindness, Self and environment
1. Nowadays, youths are weak in operation of philanthropy, deads of Loving-Kindness, although they expert in using the internet, phone, electronic technical.
2. In building the peace among all religions, the political transparency is essential need for that. We need to solve the dissimilarity peacefully. The school lessons should be involve Civics, Good Citizen, Good Human lessons in teaching to the youths.
3. The fashions need to be suitable with social society.
4. To reform the mindset, assumption, and negotiation. Eg- To cooperate the worthy things of all religions.
5. In making Sepread of Loving-Kindness, we need to use the advises, and knowledges.
6. We can build the balance and peaceful world only base on Loving-Kindness.
7. We can get the chance of mutual understanding on the own religion and other religion by coexistence among the religions and difference ethics.
Group 3–Loving-Kindness and Human Rights
1. The base of Fairness is Loving-Kindness.
2. Human Right is innate chance of every people. Human Right is for all class, gender, ethic, and religion.
3. If education standard is low, we can’t build the Peace.
4. According to the human right, although there are differences we should stay with mutual respect without separation of religion and ethic.
Group 4–Challenges and opportunities for building peace among all religions
1. Conflict make the interest and learning on other religions and raise the political knowledges among the public.
2. All religions participate in helping on the disaster condition.
3. In responding sabotages, we should respond it by basing on Unselfish and Loving-Kindness.
4. Every people should avoid handling and sharing the Hate.
5. Government, all religions, every ethic should obey the law and order.
6. In making donation, it decreases the religious separation by collaborating all religions.
7. Government need to collaborate and giving permission to CSOs which is operate regard with peace.
Quantity Male (%) Female (%) Total
ThinganGyun 123 78 35 22 158
“Co-existing peacefully without religious discrimination” Forum
(Dala, 21 November 2015)
Collection of Decisions
Group 1 – Having Loving-Kindness and Hate each other.
Having love, each other
1. Can give understanding and sympathy on each other.
2. Can increase the essential need for human being like Peace and Joy.
3. Can get safety life with the highly sympathy, patient, mutual respect and decrease egoist and conflicts.
4. Can overcome difficulties more by getting Loving-Kindness on each other.
5. Be happy life and appear more helping person.
6. Can behave to improve more by learning together religious speech.
7. Can overcome difficulties together by living together peacefully.
8. Can build peaceful environment of Loving-Kindness without hate, worry.
Having Jealous and hate on each other
1. It makes high more deaths, Killings, being angry, argument each other and self worry.
2. It makes more classifications, broken relationship, and unity due to Jealous within groups and each group
3. It makes more maleficence and decrease regional stability.
4. It degenerates on every sector like police, business, education, social because of the war between different gangs.
5. Youth generations will feel hurt and hopeless.
6. Self and other can face trouble and lives can ruin nothing.

Group 2- Results of Peaceful Situation and Conflict Situation.
Results of Peaceful Situation
1. Be peace and stable society.
2. Be united each other and can avoid war, enemy, quarrels, conflict.
3. Become develop with good business.
4. Be stay enjoying without worry and more patient and forgiveness.
5. Be comfortable in travelling without fear.
6. Be reducing dangerous, and feel gratitude of healthy.
7. Be staying and set up family lives, no need to run and move their home.
8. Be overcome comfortably the interruption of environment.

Conflict Situations
1. No smooth travelling security and transportation.
2. Can’t be stable region due to conflicts and wars.
3. Can’t trust and be doubt each other due to distribution of miss information.
4. Be increase worry, fear, and crimes.
5. Be lose influence of law and can’t stable good price and basic lives.
6. Be plenty of diseases and down public healthy.
7. Can’t stable social lives, business and political due to no smooth relationship within different people living on the same earth, and easy hurt social lives.
8. Be helter-skelter each other without discussions.
9. Be face occupation of no knowledge leader with ruined unity.
10. Be face lose of freedom and human rights.

Group 3 – Separation and Non Separation of Ethnic and Religious
Separation of Ethnic and religious
1. Be increase power of cynicism.
2. Be no enjoyable lives.
3. Be increase doubt, fear, worry, helpless on each other and more crimes, conflict and dangerous.
4. Can be interrupted lives, place of low class of people.
5. No influence of Law and Religious.
6. Get down in every aspect of political, business, education, healthy and social.
7. Can get psycho, untrust, and hurt within mindset of children and youth.

No Separation of Ethnic and Religious
1. Be more friendship, mutual respect, unity each other, peace environment.
2. Be powerful in society with highly patient, without fear, worry.
3. Can accept difference of people, culture.
4. Be reduce greedy, angry.
5. Be more trust on each other.
6. Be Loving-Kindness friendly with respect on differences.
7. Can get unity, peace, equal by doing same of each religion

Group 4 – Coexistences within Region and Private Existences.
Coexistences within Region
1. Can exchange differences though different feeling, concept, religion, group and person.
2. Can help difficulties of each other with mutual respect and trust.
3. Can help when there is affair about health and social case.
4. Can be highly satisfactions.
5. Can be high sharing feeling, unity, and combining due to living within society.
Private Existences
1. Be lonely without friends.
2. Be helpless for eating, healthy, social, and case regards with difficulties situations.
3. Be more disadvantages of loneliness.
4. Can face strange, not balance with environment without most of Loving-Kindness.
Quantity Male (%) Female (%) Total
Dala 54 36 94 64 148

“Religion, Knowledge and Peace’’ Forum
(Thar Kay Ta, 25 August 2015)
Collection of Discussion
Group 1 – “Religions”
1. Religious is not inborn.
2. Every religious said ‘Do bad be bad, Do good be good’
3. If you hold Peace congenial, coexistence and obedience speech of each religious, different religious can coexisting peacefully.
4. Everybody can trust their religious freely and make to good by learning together of each religious speech.
5. Every religious said to have Loving-Kindness on all.
6. Have to give respect to other religious without absolutely trust only on self religious.
7. Besides self religious, need to know and respect differences of other religious by learning.
8. Loving-Kindness Power of all religious can build peaceful world by extinguishing inner fire of each soul.
9. By living together Loving-Kindnessly each other in self country, can create the world as a beautiful flower great garden with different flowers.

Group 2 – Knowledge and rationality
1. Although there is much knowledge, need to have rationality.
2. Knowing religious speech is also knowledge.
3. Knowledge is not inborn, can get by observation on all things.
4. Technical based on knowledge.
5. A country need knowledge and technicians for developing .
6. For developing new generation, there are need to teach and support knowledge and technical from country, teachers and parents.
7. Knowledge is a subject which need to learn from cradle to death.
8. Shouldn’t discuss deeds with no knowledge and rationality person.
9. If there is no rationality, may be wrong thinking and conception and easy to believe words of people.
10. If there is no rationality or usage of religious speech, it is not real religious person.
11. Alhough there is rationality, if you make wrong decision, it can appear bad results.
12. It isn’t possible to build peaceful world without knowledge and rationality.
13. Although there is knowledge and rationality, if you don’t use it for philanthropy, you can lose human being mindset.
Group 3 – How to bring Peace, Advantages.
Peace is needed to begin by self and need to bave patient, trust on a religion, respect and be positive on self religion, and balancing with environment.
1. In order to disappear totalitarianism, extremism and victimization, the law issued by country need to complete with the facts of fair, balancing and good wish.
2. By teaching history of the speech and biography of each religious leaders in school course, it can support for Peace.
3. That’s why, it can be done work well and living well each other.
Group 4 – Social Justice
Rare native and citizen’s rights should be obeying as constitution by all people.
1. Should recognize rare religious rights.
2. Should have forgiveness, understanding, worthy and mutual respect on every class.
3. To reduce until no more extremism, self religious Loving-Kindness and favoring.
4. To think right by learning other religious and also well know self religion.
5. To implement warranty education system for right knowledge.
6. To think self work and not to miss although with good wishes.
7. Should meet frequently each religious leader and discuss to reduce extremism.
8. Government and public have to try to feel influence of law and be effective law by public.
Quantity Male (%) Female (%) Total
Thar Kay TA 47 68 22 32 69
“Exchange discussions of religious Leader’’
(Summit Park View ၊ 27-March-16)
Collection of discussions
Group 1
Definition of Loving-Kindness
1. The power of Loving-Kindness will appear by using balance of water, earth and air each other.
2. By practicing four dhamma; Mitta: loving-Kindness, Mercy, Happiness, Neglect, we have to remove the hatred from the world and spread the loving-kindness.
3. All different religions have to be mingling and practicing no “Discrimination” among the interfaith group of people and study the beauty of the religions, do; sharing and peacefully co-existing.
Buddhism
By loving-Kindness, Lord Buddha wide spread Buddhism. He, himself applied it and he is regarded to be the representative of Loving-Kindness.
Bahai
Human has to practice like “Earth”; love has to be depicted by the unity.
Islam
By applying “Mitta” one must forgive in consideration, share “Love”, “Keep No Hatred against anyone, see in love, myitta is kind of forgiving”
Christianity
Love has free attraction. One must have loving-kindness on all human being, one must be emphatic, God is love and love is God.
Group (2)
Question: What did all regions say about loving-kindness?
Bahai
Loving-kindness is powerful attraction. One must be patient like earth and widely shared.
Buddhism
Loving-Kindness does not discreminate between persons to persons and haves and have-nots. It is in fact, forgiving with the empathic consideration.
Christianity
No matter how cruel it is, lord himself forgives. He urged human to have Loving-Kindness. It is patience and forgiving.
Group (3)
Questions: How “Loving-Kindness” is best described in religious texts of all religions?
Bahai
Love is powerful magnet. Man may practice love and must step up to the new garden. We must demonstrate love and best way to thank.
Islam
Have confidence in Allah and he crates human for love.
Hinduism
Chrisna did not react with anger, but with love.

Buddhism
Mitta
Mitta Sokka is what has been taught by Lord Buddha in Buddhism. It has action and reaction. It is peaceful, Winning, and Equality.
Group 4
Presentation of Loving-Kindness by All Different Religions
Loving-kindness is the greatest. It has “Attractive Power” like magnet. Loving-Kindness is warm and safe for all. People with no “The Loving-Kindness will act like animals.
Applying Loving-Kindness
World Leaders’ need to have loving-kindness in heart and soul and those with it will enable to eradicate the conflicts. Let us apply “Loving-Kindness” for World Peace.

လစဥ္ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္္ရက္အစည္းအေ၀း 29 Oct 2016

SHARE MERCY

No. 10, 3rd and 4th Floor, 53rd Street, 2nd Ward, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar

Tel: (95) 09-7316-1510, 09-7955-43906, 09-420-119-420, 09-3611-7626, 09-7916-23490

secretariat@sharemercy.net, sharemercy@gmail.com, www.sharemercy.net, www.peacesocietiesmyanmar.com

 

 

လစဥ္ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္္ရက္အစည္းအေ၀း

ေန႔ရက္           ၂၉- ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၆

အခ်ိန္             နံနက္၁၀နာရီမွ ေန႔လည္ ၁နာရီအထိ

ေနရာ             မွ်ေ၀ကရုဏာရံုး (၅၄လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္ တုိက္နံပါတ္ ၃၆ ေျမညီထပ္)

အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ား

၁။ ၿပီးခဲ့ေသာအစည္းအေ၀းမွတ္္တမ္းအား သံုးသပ္အတည္ျပဳျခင္း                                                 10:00 – 10:20

၂။ Agency Update မ်ားမွ်ေ၀ျခင္း                                                                                       10:20 – 10:45

၃။ Sharing Session ျပဳလုပ္ရန္္ႏွင့္ တာ၀န္္မ်ားခြဲေ၀ျခင္း                                                            10:45 – 11:15

၄။ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ဖိုရမ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန                                    11:15 – 11:45

၅။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးသင္တန္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသင္တန္း

အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း။                                                                                                    11:45 – 12:15

၆။ အျခားေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ား                                                                                            12:15 – 12:45

၇။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းရက္သတ္္မွတ္ျခင္း                                                                 12:45 – 12:55

၈။ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း                                                                             12:55 – 1:00

စက္တင္ဘာလ လစဥ္ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္္ရက္အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

ေန႔ရက္           ၂၄-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၆

အခ်ိန္             နံနက္၁၀နာရီမွ ေန႔လည္ ၂နာရီအထိ

ေနရာ             မွ်ေ၀ကရုဏာရံုး (၅၄လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္ တုိက္နံပါတ္ ၃၆ ေျမညီထပ္)

မွတ္တမ္း         ေဒၚအိေရႊမႈံစိုး

တက္ေရာက္သူမ်ား

စဥ္ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔/ၿမိဳ႕နယ္
ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း Share Mercy
ေဒၚနီနီသန္း Share Mercy
ေဒၚထားထားလႈိင္ တစ္သီးပုဂလ
ေဒၚလွလွေဆြ တစ္သီးပုဂလ
ဦးသန္းလြင္ Share Mercy
ဦးခင္ေမာင္ SEQK
ဦးၾကည္စိုး Social Alliance
ဦးလွေ၀ Social Alliance
ဦးေအာင္ျမင့္ ဒလပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ
၁၀ ေဒၚရို႕စ္ေမရီေအးခ်မ္းျမ Share Mercy
၁၁ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္း Share Mercy
၁၂ ေဒၚအိေရႊမံႈစိုး Share Mercy

 

အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ား

၁။ ၿပီးခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအား အတည္ျပဳျခင္း။

၂။ ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

၄။ သင္တန္းေပးရန္အတြက္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္သင္တန္းသားစာရင္းေပးသြင္းျခင္း။

၅။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း။

၆။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖိုရမ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ေနရာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း။

၇။ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို ေကာ္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း။

၈။ အျခားေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း။

၉။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္အစည္းအေ၀းရက္သတ္မွတ္ျခင္း။

၁၀။ အစည္းအေ၀းၿပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း။

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း။

 

ဦးခင္ေမာင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ခ်က္

Hotျဖစ္ေနတဲ့အင္း၀ကိစၥ( လူကုန္ကူးမႈကိစၥမ်ားတြင္ မူစလင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗုဒၵျဖစ္ျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ရွားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကုရ္ဘာနီအေရးကိစၥတြင္ ကုရ္ဘာနီလုပ္သူမ်ားသည္ ေသြးသံတရဲရဲျဖင့္ ၿမိဳ႔လယ္ေခါင္တြင္ သြားလာေနျခင္းမ်ားအေပၚ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မူစလင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

အလံုပိတ္ခန္းထဲမွာ အဲကြန္းဖြင့္လ်က္ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္သူတစ္ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ စသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုမွ်ေ၀သည္။

ေဒၚနီနီသန္း

တျခားဘာသာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုရ္ဘာနီကိစၥမ်ားတြင္ ေပက်ံမႈမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားအား ၾကည့္ရသည္မွာ စိတ္မသက္သာျဖစ္ေၾကာင္း။

ထို႔ေနာက္မွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အလွဴေပးျခင္းမ်ားအား လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုရ္ဘာနီဆိုသည္မွာ အလွဴေပးျခင္းမဟုတ္၊ စြန္႔လြတ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းမွ်ေ၀ခဲ့သည္။

အျခားဘာသာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုျဖစ္ရပ္ကိုျမင္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာျခားမ်ားအား ေၾကာက္ရြံစိတ္ကိုျဖစ္ ေပၚေစေၾကာင္း။

 

ဦးသန္းလြင္

ကုရ္ဘာနီလုပ္ၿပီးပါကလည္း အျပင္ထြက္ရန္ကားၾကပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏သန္႔ရွင္းေရးကိစၥကို အေရးမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကုရ္ဘာနီလုပ္ၿပီးအိမ္ျပန္္ဖို႔သာ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ကစိုင္မ်ားကိုလည္းႀကီးၾကပ္ရန္လိုအပ္သည္။

ေဒၚလွလွေဆြ

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္တြင္ နားလည္မႈရွိသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုျခင္းထက္ အျမင္မတူသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းေတြ႕႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပိုထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း။

ဦးခင္ေမာင္

အျမင္မတူသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးျခင္းထက္ အျမင္မတူသူမ်ားကိုယ္စီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း သည္အေရးအလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း။

 

ေဒၚထားထားလႈိုင္

ဘာသာျခားမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈမ်ား၊ ခင္မင္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊။ ယခုေနာက္ပိုင္းမွသာ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ Dialogue မွတစ္ဆင့္ အေျဖတစ္ခုထုတ္ကိုထုတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း။ အုပ္စုတစ္ခုစီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္လူကိုကိုယ္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း။ အေလ်ာ့ေပးသင့္ပါကလည္း ေလ်ာ့ေပးသင့္ေၾကာင္း။ ဦးေ၀ယံမွေျပာသည္။  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သင့္ေၾကာင္း။ တစ္ဘာသာ၏အဆိုမ်ားၾသ၀ါဒမ်ားကို တစ္ျခားဘာသာမွသူမ်ားမွလည္း ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာ၍ အေလးထားသင့္ေၾကာင္း။

 

 

 

ေဆြးေႏြးခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္
1.1 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း။မိတ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္၄ဦး၊အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ၃ဦးျဖင့္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္။ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌရာထူးမ်ားကို မင္ဘာ၄ဦးထဲမွသာျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူ၃ဦးထဲမွအတြင္းေရးမွဴးရာထူးကိုသာယူခြင့္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူ၃ဦးအေနျဖင့္လက္ရွိတြင္လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္း၊ေဒၚနီနီသန္း၊ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္းတုိ႔ပဲဆက္လက္တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊အျမဲတမ္းပါ၀င္၍အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ social alliance၊ဒလပဲ့ကိုင္ေကာ္ မတီ၊ကုရ္အာန္အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔၊ ရတနာ့မဟာမွ ဦးေက်ာ္သန္းထြန္း၊ကုရ္အာအသိပညာျပန္႔ပြား ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးခင္ေမာင္၊တစ္သီးပုဂလ ေဒၚထားထားလႈိင္တို႔အား အဆိုျပဳရာ ဦးခင္ေမာင္၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ SA, ေဒၚထားထားလႈိင္တို႔၄ဦးအားပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအတြက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

 

2.1 ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီတြင္ အျမဲတမ္းပါ၀င္ေပးသူ ၄ဦးထဲမွ ဥကၠဌရာထူးကို သံုးလတစ္ခါအလွည့္က်တာ၀န္ယူရမည္။ ပထမသံုးလအတြက္ ဥကၠဌရာထူးကို ဆရာဦးခင္ေမာင္မွ ဥကၠဌရာထူးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

3.1 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီကို အျမဲတမ္းပါ၀င္တက္ေရာက္သူ မင္ဘာ၄ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ ထည္ေဖာ္သူ ၃ဦးတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔ စည္းရန္။

 

1.2 သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းအစီစဥ္ကို

1 သကၤန္းကၽြန္း

2 ဒလ

3 သာေကတ

4 ေထာက္ၾကန္႔/ မဂၤလာဒံု

5 ဗိုလ္တစ္ေထာင္

6 တြံေတး

7 လႈိင္

8 ေဒါပံု  စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စကား၀ိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။ ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ

1လူ႕အခြင့္အေရး

2တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

3Interfaith

4ဒီမိုကေရစီ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထဲမွ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သူအျဖစ္ SMမွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္းအစား ေဒၚအိေရႊမႈစိုးမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  
1.3 ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရာတြင္၈ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာမ်ားတြက္ အေကၽြးအေမြးကို ေဒၚေအးခ်မ္းျမမွ တာ၀န္ယူအလွဴျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 2.3 ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲအတြက္ၾကာခ်ိန္ကို တစ္နာရီႏွင့္ တစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔သတ္မွတ္သည္။  
1.4 အပို႔အၾကိဳကိစၥမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို SMမွတာ၀န္္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာေပးမည့္ ဆရာမ်ားအတြက္ တစ္နပ္စာအေကၽြးအေမြး ကိုလည္းတာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုမူအလွဴရွင္မွ တာ၀န္ယူေကၽြးေမြး မည္ျဖစ္သည္။   3.4 ပြဲတုိင္းအတြက္ တက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ကိုလည္း တစ္ပါတည္းယူလာေပးရန္။
1.5 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကတာ၀န္ယူေဆြးေႏြးေပးမည့္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

1. SAမွ ႏွစ္ေယာက္၊ (သကၤန္းကၽြန္းတြင္လုပ္မည္ေျပာထားရာတြင္ အဆင္ေျပမႈေပၚမူတည္၍ ပါ၀င္ေပးမည္။ သကၤန္းကၽြန္းမွလြဲ၍) ဦးသန္းလြင္မွ သကၤန္းကၽြန္းကိုတာ၀န္ယူ၍ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ကို္ ပူးတြဲတာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။

2.ဒလပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီမွ ဦးေအာင္ျမင့္၊

3. ေဒၚထားထားလႈိင္ႏွင့္ ေဒၚလွလွေဆြတို႔မွ တစ္ဖြဲ႔၊

4. ဆရာဦးခင္ေမာင္၊

5.ဦးေ၀ယံႏွင့္ ေဒၚနီနီသန္း၊

6.ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိသန္းႏွင့္ ေဒၚအိေရႊမႈံစိုး၊

7. ေဒၚေအးခ်မ္းျမႏွင့္ ဦးေကာင္းထုိက္စံတို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးမည္။

 

သန္လ်င္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ေဒါပံု စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို အလွည့္က်ျပဳလုပ္သြားမည္။ 3.5 ပထမဆံုးေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒီမိုကေရစီအေပၚအျမင္၊ ဒီမိုကေရစီဆုိတာဘာလဲ၊ ဒီမိုကေရစီကိုဘာ့ေၾကာင့္လိုခ်င္ရတာလဲ၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း စသည္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚအေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးသြားမည္။ ထို႔ေနာက္

အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္မ်ားကိုပါ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၅ရက္ေန႔ ညေနအစည္းအေ၀းတြင္အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည္။

1.6 ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္

SAမွသကၤန္းကၽြန္း

ဦးခင္ေမာင္မွ သာေကတ

ဦးေအာင္ျမင့္မွဒလ

ေဒၚထားထားလႈိင္ႏွင့္ ေဒၚလွလွေဆြတို႔မွဗိုလ္တစ္ေထာင္

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္းႏွင့္ ေဒၚအိေရႊမံႈစိုးတို႔မွ ေထာက္ၾကန္႔ ဦးေကာင္းထိုက္စံႏွင့္ ေဒၚေအးခ်မ္းျမတို႔မွ ေဒါပံု ဦးေက်ာ္သန္းထြန္းမွ လႈိင္

ဦးေ၀ယံမွ သန္လ်င္ႏွင့္

ဦးသန္းလြင္မွ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔စသည့္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသို႔ ကိုယ္စားျပဳသြားေရာက္ေဆြးေႏြးသြားမည္။

 

 

 

 

2.6 ၁၀လပိုင္း ၈ရက္ေန႔ တြင္ေထာက္ၾကန္႔မွလႊဲ၍ က်န္သည့္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ၾကန္႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
  အဖြဲ႔မွ ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ အေကၽြးအေမြးစရိတ္  5000ခန္႔အသံုးျပဳသြားမည္။ ၁၀လပိုင္း ၅ရက္ေန႔ ညေန၅နာရီခြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳ လုပ္ရန္။
ဦးလွမိုး၊မဒါလီ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ေရႊထူး။

ဦးခင္ေမာင္ ေရႊထူး ေတာင္ညြန္႔

ဦးသန္းလြင္ သကၤန္္းကၽြန္္း ဥယ်ာဥ္လမ္း

ေဒၚေအးခ်မ္းျမ အင္းစိန္ေစ်း

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသန္း ေဒၚအိေရႊမႈံ လမ္း30 စသည့္ျဖင့္ ဆံုရပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေန႔မ်ားတြင္ ထုိေနရာမ်ားမွ ကားျဖင့္လိုက္လံေခၚယူေပးမည္။

   
သင္တန္းေပးရန္အတြက္ ဦးေ၀ယံတင္ေမာင္၀င္းမွ ပ႗ိပကၡတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္သင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ၍  ဦးၾကည္စိုးမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေခါင္းစဥ္ကို အဆိုျပဳရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေခါင္းစဥ္ကိုအတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္သည္။ အားလံဳး၏သေဘာထားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဟု သတ္မွတ္၍ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းျပဳလုပ္မည္။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကို လူ၅ဦးက်စီျဖင့္ စုစုေပါင္း၂၀၊ ၃၀ဦးခန္႔ ခန္႔မွန္းထားသည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္သင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားရန။္
  ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဖိုရမ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေနရာကို အၾကမ္းအားျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ဟု သတ္မွတ္ထား မည္ျဖစ္ၿပီး ၅ရက္ေန႔ ၅နာရီခြဲအစည္း အေ၀းတြင္ အတိက်ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္။ ၅ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဖိုရမ္အတြက္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကိုေဆြးေႏြးရန္။
  ေနာက္တစ္ႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအေ၀းအား  29ရက္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ 10နာရီ တြင္ ၅၄လမ္းရံုးတြင္ပင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။